Viden om varmepumpens lyd

Lyd fra varmepumper

En luft-til-luft og luft-til-vand varmepumpe henter varme fra udeluften ved at suge den hen over en varmeveksler, og luft i bevægelse giver lyd fra sig – ligesom når vinden blæser.

Varmepumpens kompressor giver også lyd fra sig, når den pumper kølemidlet rundt i varmepumpen.

Nogen elektronisk-styrede varmepumper kan også have en irriterende lyd fra selve elektronikken, hvis der er sparet på den elektriske filtrering. (En Fujitsu varmepumpe er meget lydsvag, da kompressoren er indpakket og yderligere placeret i et lyddæmpet rum og elektronikken er af høj kvalitet – så god, at den kører uden behov for B-relæ i husets eltavle).

Lydniveauet

Lydniveauet på en varmepumpe angives i decibel (dB), og jo lavere et tal, jo mere lydsvag er varmepumpen. Man skal ikke ensidigt fokusere på lydniveau’et, da selve ”lydens lyd” har stor indflydelse på, hvordan lyden opleves.

Vi kender alle irritationen af en lyd der fanger vores øre, selvom lyden er svag.

woman relaxing at home in the couch

Mere luft medfører mere lyd

For luft-luft varmepumper gælder, at det er mængden af luft, der er med til at bestemme den varmeydelse varmepumpen kan levere til rummet. Mere luft medfører mere varme, men også mere lyd. Derfor skal man ikke ensidigt vurdere en luft-luft varmepumpe på sit lydniveau ved laveste hastighed, da ydelsen her er meget lille.

Omvendt skal man være opmærksom på lydniveau’et ved maksimal ydelse, da det her kan være så højt, at man reelt ikke vil bruge den maksimale ydelse pga. lyden.

Fakta om støj og målinger

En varmepumpes lyddata er målt i et lydlaboratorium iht. en standard. I lydlaboratoriet finder man ud af, hvor megen lydeeffekt varmepumpen udsender, svarende til hvor mange Watt en højtaler er på.

Lydkilden (højtaleren eller varmepumpen) omdanner den tilførte effekt til svingninger i luften, som danner det lydtryk, som øret registrerer.

Forskel på lydeffekt og lydtryk

Det er vigtigt at skelne mellem lydeffekt og lydtryk. De måles begge i dB og lydeffekten udsendes fra ét punkt og i alle retninger og lydtrykket opleves i en afstand fra punktet.

Eksempelvis er det beregnede lydtryk i 1 meters afstand op til 11 dB mindre end lydeffekten. Hvis en producent på energimærket angiver en lydeffekt på 60 dB, vil lydtrykket i 1 meters afstand være 49 dB eller større.

I 2 meters afstand 43 dB eller større, i 4 meters afstand 37 dB eller større. En fordobling af afstanden medfører en reduktion på 6 dB.

En varmepumpe vil således lydmæssigt påvirke omgivelserne meget forskelligt afhængigt af afstanden, svarende til, om du står langt fra højtaleren, hvor lydtrykket i dit øre vil være lavt, eller tæt på, hvor lydtrykket er højt. Afstanden fra lydkilden har afgørende betydning for, hvordan lydens styrke opfattes.

Når afstanden til varmepumpen fordobles, ikke bare halveres lydtrykket, men reduceres til en fjerdedel (25%), som svarer til 6 dB.

Hvordan varmepumpens lyd kommer til at opleves, er ikke kun påvirket af afstanden, men også forholdende omkring varmepumpen. Hårde overflader som murværk, fliser og glas absorberer ikke lydenergi, men reflektere den tilbage.

Bløde overflader som græs, beplantning og profilerede trækonstruktioner absorberer en større eller mindre del af lydenergien og reflekterer mere eller mindre diffust i andre retninger.

Den reflekterede lyd

Den reflekterede lyd fra overflader spiller en særlig rolle i det endelige lydbillede. Når en varmepumpe eksempelvis står på betonfliser vinkelret på en murstensmur, vil lydenergien udbrede sig i alle retninger, men fliserne vil reflektere den nedadrettede lyd opad, og så har man nu dobbelt lydenergi opad, hvilket omregnet til lydtryk bliver +6 dB, og tilsvarende for muren bag varmepumpen, som også vil reflektere lyden og tillægge yderligere 6 dB.

Denne varmepumpe placering har medført at der kom 12 dB mere lyd i de andre retninger. Det betyder afstanden til varmepumpen skal forøges 2 til 4 gange for at kompensere for mur og fliser.

Ørets oplevelse af lyd

Lyd opgives ofte som A-vægtet og angives i enheden dB(A). A-vægtet eller rettere A-filtreret, betyder at lydopgivelsen tager højde for lydfølsomheden i det menneskelige øre.

Mennesker hører dybe toner relativt dårligere end andre toner og øret har sin maksimale følsomhed ved 3-4 kHz. Så når lyden opgives som A-vægtet, svarer det nogenlunde til det som mennesket opfatter i styrke (i modsætning til lydmåleren, der er lige følsom for alle frekvenser).

Lydspecifikationer

Når du læser varmepumpers lydspecifikationer er det yderst vigtigt, at bemærke om det er lydeffekt eller lydtryk. En lydeffekt på 60 dB(A) er meget mindre end et lydtryk på 52 dB(A) i 1 meters afstand, selvom det ser omvendt ud. For de var ens, skulle den være 49 dB(A).

Du skal også være meget opmærksom på den afstand, der opgives sammen med lydtrykket. 52 dB(A) i 1 meters afstand er meget mindre end 45 dB(A) i 3 meters afstand – for at de var ens skulle den være 42,5 dB(A).

womans ear listening with hand on ear

Når du sammenligner produkter, er det bedst at sammenligne lydeffekt, da der kan være stor forskel på sandhedsværdien af lydtryk. For udedele bør lyden opgives i 1 meters afstand fra det der svarer til enhedens centrum.

Læs det der står med småt

Det er set, at nogen fabrikater oplyser lyden i 1 meters afstand, men skrevet med småt at det er målt i 1,5 meters højde, hvilket for en 75cm høj udedel reelt svarer til en afstand på 1,51m. De ekstra 51 cm betyder, at lydtrykket kan opgives 3,4 dB lavere, som afrundet bliver til 4 dB, og 46 dB ser jo noget bedre ud end 50 dB.

Placering af udedelen

For at undgå, at du eller din nabo bliver generet af støj fra udedelen, er det vigtigt, at den placeres mest hensigtsmæssigt. Det er også bedre med placering lidt væk fra vinduer, både dine og naboens, da vinduer dæmper lyden mindre end vægge, så risikoen for lyden kan høres i huset reduceres.

Nedenfor kan du se nogle gode råd til, hvordan du finder den mest optimale placering:

Placer varmepumpen mod det naboområde, der er mindst lydfølsomt.
Hold god afstand til skel, terrasse og vinduer til opholdsrum.
Tag højde for overflader – en hård overflade vil reflektere lyden mere end en blød.
Brug bygninger som afskærmning mod støj, men vær opmærksom på mere lyd i den modsatte retning.
Hæver du udedelen reduceres lyd reflektionen.
Lader du varmepumpen blæse på langs af en bygning i stedet for vinkelret fra en mur undgår du dobbelt lyd i udblæsning retningen.
Undgå at placere udedelen, så den får sin egen afkølede luft tilbage, som fx i et skur, en kælderhals eller lignende.
Husk, den kolde luft som varmepumpen har suget energien ud af er tungere end den omgivende luft, så når du hæver udedelen undgår du, at den suger den brugte lufte tilbage.
Undgå at placere udedelen i en lavning, da den kolde luft samler sig i lavningen.
Undgå lange rørtræk udvendigt på bygning. Selvom rørene er godt isolerede er der et lille tab.

Hvis du har spørgsmål eller lignende, kan du altid kontakte os

Regler for støj mod skel

For parcelhuse og rækkehuse gælder et lydniveau i skel til din nabo på 35 dB(A). For etageboligområder og ved blandet bolig og erhverv er grænsen 40 dB(A).

Der kan dog være forskel på støjreglerne fra kommune til kommune, så derfor er det vigtigt, at du kontrollerer, hvordan reglerne er, der hvor du bor.

Placer derfor altid udedelen længst muligt fra naboskel, og husk også på, at et hegn, buske eller anden beplantning vil dæmpe støjen ind mod din nabo.

Vi anbefaler

Når du skal regne ud, hvor langt fra skellet din varmepumpes udedel skal placeres, anbefaler vi, at anvende Energistyrelsen støjberegner, som du finder her:

Som overfor beskrevet spiller mange forhold ind, når lyd skal beregnes.

Når du bruger Energistyrelsens beregner tager den din ejendoms forhold med i udregningen, og den giver dig også et billlede af din ejendom ovenfra med indtegnede lydkurver.

Du kan selv flytte varmepumpen rundt på din ejendom, så du får den optimale placering. Den er et rigtig godt værktøj, hvis man ikke er familær med lydberegninger.

white fence with blue sky and white clouds in the background